Cửa hàng trái cây Minh Phát, Châu Đốc, An Giang

vị trí bản đồ: https://goo.gl/maps/U9kJY5z3x8gyqwvb6
Mở cửa: 8h - 20h

Cửa Hàng